MEV486f90_shutterstock_91491287

Družstevní byt není koupí. Je převodem členský práv a povinností s právem nájmu bytu za předem dohodnutou částku. Majitelem bytové jednotky na listu vlastnictví stále zůstává předmětné družstvo. Byt v osobním vlastnictví je skutečným prodejem bytu se zápisem nových majitelů do katastru nemovitostí.

Jaká je možnost pozdějšího převodu bytu v družstevním vlastnictví na osobní vlastnictví? Dá se zjistit již při koupi, zda bude převod možný?

Podmínkou převodu bytu v družstevním vlastnictví je vyplacení anuity (rovnoměrné splátky kupní ceny nemovitosti bývalému majiteli, například městu). Po vyplacení anuity nic nebrání převodu bytových jednotek do osobního vlastnictví na základě podaného prohlášení vlastníka na katastr nemovitostí. Kdy se budou bytové jednotky převádět do osobního vlastnictví, vědí na příslušném družstvu. Záleží na zůstatku částky anuity a rozhodnutí členské schůze družstevníků. Banky poskytují hypoteční úvěr i na byty v družstevním vlastnictví, pokud družstvo písemně potvrdí, že se budou byty převádět do osobního vlastnictví nejpozději do jednoho roku.

Do jaké míry mohu o svém bytě rozhodovat a na co se musím ptát družstva? (myšleno prodej bytu, pronájem, rekonstrukce, atd.)

Družstvo o převodu členských práv a povinností s právem nájmu bytu nerozhoduje. Družstvu se dohoda o převodu pouze dává prokazatelně na vědomí. Na druhé straně většina družstev má podmínku nahlášení skutečnosti, že byt budeme pronajímat. K rekonstrukčním pracím v bytě je potřeba souhlasu družstva.

REALITNÍ SLOVNÍK

Družstevní byt – byt, který je ve vlastnictví družstva, ke kterému má člen družstva v rámci práv a povinností spojených s členstvím v družstvu právo nájmu.

Anuita – platba obsahující splátku i úrok v jedné částce. Tato částka je po celou sjednanou dobu stejná, mění se plynule poměr splátka: úrok. Zpočátku tvoří většinu částky úrok, poměr se posunuje ve prospěch splátek a na konci splatnosti tvoří většinu částky splátka a zbytek úrok.

Anuitní splácení – způsob splácení hypotečního úvěru, kdy klient splácí po celou dobu trvání závazku stále stejnou výši splátky. Anuitní splátka se vždy skládá ze dvou částí, z jistiny a z úroků. Vzájemný poměr těchto

44700-top_foto1-yxwjf

Na podání přiznání k dani z nemovitých věcí máte čas do konce ledna. Přečtěte si, jak a kde podat daňové přiznání, kolik na dani z nemovitých věcí v roce 2015 zaplatíte a v kterých městech se mění koeficient pro její výpočet. Jako bonus nabízíme ke stažení aktuální daňový formulář.

Daň z nemovitých věcí zahrnuje daň z pozemků a daň ze staveb a jednotek. Je to jediná daň, která se platí předem – přiznání k dani z nemovitých věcí za rok 2015 musíte podat do konce ledna. Tato povinnost se ovšem netýká zdaleka všech majitelů nemovitostí – u většiny postačí, když daň jednoduše zaplatí.


Kdo musí podat přiznání k dani z nemovitých věcí

Přiznání k dani z nemovitých věcí musí v roce 2015 podat každý, kdo v roce 2014 nabyl – tedy koupil nebo dostal darem – nemovitost. Platí přitom, že přiznání podává (a daň platí) člověk, který je majitelem nemovitosti k prvnímu lednu. Daňové přiznání ale musíte podat i v případě, že jste k nemovitosti přišli sice už dřív, ale v roce 2014 se „měnily skutečnosti, které jsou zásadní pro vyměření daně“. Třeba když jste přistavovali a změnila se výměra nemovitosti nebo když se z někdejšího pole stala stavební parcela. Pokud se na vaší nemovitosti v roce 2014 nic zásadního nezměnilo a přiznání k dani z nemovitých věcí jste podali už dřív, v roce 2015 už se vás tato administrativní povinnost netýká. Jednou máte přiznáno, napříště stačí už jen platit a platit a platit.

Případná změna výše daně způsobená novou výší koeficientu (o něm dál níž) platného pro vaši obec, povinnost podávat daňové přiznání nezakládá. Finanční úřad má všechna potřebná data k dispozici a pošle vám složenku s vypočtenou výší daně, stačí už jen platit a platit…
Do kdy přesně musí být přiznání podáno

Přiznání k dani z nemovitých věcí je třeba podat standardně do konce ledna příslušného roku. Jelikož se daň z nemovitých věcí za daný rok platí vždycky předem, podává se přiznání za rok 2015 do konce ledna 2015. Poslední leden ale v příštím roce připadne na sobotu, takže termín se prodlužuje do pondělí druhého února. Zásadní je vždy razítko a datum na obálce, daňové přiznání tedy můžete odeslat ještě v tento den.

V případě, že jste přistavovali nebo jinak měnili výměru nebo charakter nemovitosti, o zanesení změny do katastru jste žádali ještě v roce 2014, ale k zápisu změn dojde až v roce 2015, lhůta na podání přiznání se protahuje o tři měsíce následující po konci měsíce, ve kterém k zápisu do katastru došlo. Pokud se s daňovým přiznáním trošku opozdíte – nanejvýš o pět pracovních dnů – bude vám to prominuto bez postihu. Ovšem pouze za předpokladu, že pátý den bude přiznání doručeno finančnímu úřadu – tady už nestačí ho poslední den lhůty odeslat. Když se zpozdíte o víc než pět pracovních dní, zaplatíte penále. Úroky z prodlení dosahují 0,05 procenta stanovené daně za každý den prodlení, maximálně však pěti procent daně (a zároveň nanejvýš 300 tisíc korun). Penále dělá minimálně pět set korun.
Záleží ale, jestli úředníci na finančním úřadě vyhodnotí vaše (včas nepodané) přiznání jako opožděné, nebo nepodané. Kdyby ho označili jen za opožděné, pokuta se vám může vyhnout – a to v případě, že její výměra nedosáhne dvou set korun.

 

PLATÍM! ALE KOMU?

Pravidla správy daně z nemovitosti od roku 2013

Nemáte-li místo pobytu nebo sídlo v kraji, kde máte nemovitosti, jež dříve spadaly do územní působnosti jediného finančního úřadu, pak k žádné faktické změně v umístění spisu nedošlo. Spravujícím územním pracovištěm je nadále dřívější finanční úřad – tedy úřad, v jehož územní působnosti se nemovitost nachází.

Nemáte-li místo pobytu v kraji, kde máte nemovitosti v územní působnosti několika dřívějších finančních úřadů, vybíralo se územní pracoviště podle umístění staveb. A záleží také na jejich druhu: Pokud vlastníte obytný dům v působnosti některého dřívějšího finančního úřadu, byl spis uložen na tomto místě. Pokud nemáte dům, ale máte byt v působnosti některého dřívějšího finančního úřadu, je spis uložen tam.

Nemáte-li v daném kraji obytný dům, ani byt, ale máte tam stavbu pro rodinnou rekreaci v působnosti některého dřívějšího finančního úřadu, je spis uložen tam.

V ostatních případech, kdy má fyzická osoba bez místa pobytu v kraji stavby nebo jednotky u více finančních úřadů, nebo má-li v kraji pouze pozemky v obvodech územní působnosti více finančních úřadů, spravuje její daň z nemovitostí určené územní pracoviště v místě sídla finančního úřadu.


Jak a kde podat daňové přiznání?

Správu daně z nemovitostí vykonává čtrnáct finančních úřadů v krajských městech a v hlavním městě Praze, prostřednictvím územních pracovišť. Noví majitelé nemovitostí podávají jen jedno přiznání za všechny své nemovitosti, které leží na území jednoho kraje – a to na územním pracovišti, kde je uložen váš daňový spis. Daň se pak za všechny nemovitosti hradí jednou společnou platbou. Územní pracoviště, které váš spis spravuje, se odvozuje se od vašeho místa pobytu nebo sídla (u právnických osob), respektive od místa či sídla, které bylo správci daně známo před stěhováním spisů (tedy před 15. listopadem 2012). Jestliže tedy máte místo pobytu nebo sídlo ve stejném kraji jako nemovitosti, určuje se územní pracoviště podle vašeho místa pobytu či sídla. Přehled dalších možných variant najdou zájemci v boxu. Přiznání k dani z nemovitých věcí můžete podat osobně na příslušném územním pracovišti finančního úřadu, poštou nebo elektronicky.

 

Na placení daně je času dost

S placením daně z nemovitých věcí si prozatím hlavu lámat nemusíte. Stejně jako každý rok máte na úhradu čas do konce května. Ještě delší lhůta platí pro chovatele ryb (čímž se nemyslí akvaristé) a „provozovatele zemědělské výroby“ – ti musí daň z nemovitých věcí zaplatit do konce srpna.

Roli při placení daně hraje také její výše. V případě, že vypočtená daň nepřekročí hranici pěti tisíc korun, je v uvedené lhůtě splatná celá. Pokud je daň vyšší než pět tisíc, je splatná ve dvou splátkách – polovičku zaplatíte do konce května, druhou pak nejpozději do konce listopadu. Kolik na dani z nemovitých věcí zaplatíte

 

Daň z nemovitých věcí tvoří dvě dílčí daně: daň z pozemku a daň ze staveb.

Základ daně z pozemků je buď hodnotový (v korunách) nebo vyjádřený ve fyzických jednotkách (metrech čtverečních) – podle druhu pozemku. Hodnotové vyjádření se používá u orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů a trvalých travních porostů. Základem daně je v tomto případě cena půdy – dojde se k ní vynásobením výměry pozemku průměrnou cenou půdy, kterou si můžete zjistit na místním obecním úřadě nebo u správce daně.

U hospodářských lesů a rybníků s intenzivním a průmyslovým chovem ryb je základem daně cena pozemku nebo součin skutečné výměry pozemku v metrech čtverečních a částky 3,80 Kč. U ostatních typů pozemků je základem daně výměra pozemku v metrech čtverečních.

Základ daně ze stavby tvoří výměra stavby v metrech čtverečních. V případě jednotky – tedy bytu nebo samostatného nebytového prostoru – je základem daně výměra podlahové plochy v metrech čtverečních vynásobená koeficientem 1,20. Když je ale součástí jednotky pozemek, který přesahuje zastavěnou plochu – tedy kromě bytu vám například patří také kus předzahrádky – počítá se s koeficientem 1,22.

Pro stanovení daně je zásadní vedle druhu a výměry nemovitosti, také její (případné) využívání pro podnikatelskou činnost.

Základní sazba daně se ještě násobí koeficientem, který je obci přidělen podle počtu obyvatel. Vedle základního koeficientu mohou jednotlivé obce využívat také místní koeficient. Když vynásobíte sazbu daně výměrou nemovitosti, koeficientem platným pro „její“ obec a místním koeficientem, k výsledku se dopočtete. Hodnoty koeficientů zjistíte kupříkladu na webu finanční správy, na územním pracovišti finančního úřadu nebo na webu či vývěsce obce.ěji do konce listopadu. Nikdo vám však nebude bránit uhradit celou sumu najednou už k prvnímu uvedenému termínu. Je-li celková daňová povinnost z nemovitých věcí nižší než třicet korun, daň se neplatí.

Sazby daně z nemovitostí

1. Sazby daně z pozemků podle § 6 odst. 1 zákona o dani z nemovitostí
A – orná půda, chmelnice, vinice, zahrada, ovocný sad 0,75 %
B – trvalý travní porost 0,25 %
C – hospodářský les 0,25 %
D – rybník s intenzívním a průmyslovým chovem ryb 0,25 %
2. Sazby daně z pozemků podle § 6 odst. 2 zákona o dani z nemovitostí
E – zastavěná plocha a nádvoří 0,20 Kč/m²
F – stavební pozemek 2,00 Kč/m²
G – ostatní plocha 0,20 Kč/m²
3. Základní sazby daně ze staveb podle § 11 odst. 1 zákona o dani z nemovitostí
Stavby
H – obytný dům 2 Kč/m²
I – ostatní stavba tvořící příslušenství k obytnému domu 2 Kč/m²
J – stavba pro individuální rekreaci, rodinný dům využívaný pro individuální rekreaci 6 Kč/m²
K – stavba plnící doplňkovou funkci ke stavbě pro individuální rekreaci 2 Kč/m²
L – garáž vystavěná odděleně od obytného domu 8 Kč/m²
M – zemědělská prvovýroba, lesní a vodní hospodářství 2 Kč/m²
N – průmysl, stavebnictví, doprava, energetika, ostatní zemědělská výroba 10 Kč/m²
O – ostatní podnikatelská činnost 10 Kč/m²
P – ostatní stavba 6 Kč/m²
Jednotky
R – byt 2 Kč/m²
Samostatný nebytový prostor
S – zemědělská prvovýroba, lesní a vodní hospodářství 2 Kč/m²
T – průmysl, stavebnictví, doprava, energetika, ostatní zemědělská výroba 10 Kč/m²
U – ostatní podnikatelská činnost 10 Kč/m²
V – samostatný nebytový prostor užívaný jako garáž 8 Kč/m²
Z – ostatní samostatný nebytový prostor 2 Kč/m²

Doplňujeme, že u staveb typu H až P se ještě přičítá 0,75 Kč/m² za každé nadzemní podlaží, které přesahuje dvě třetiny zastavené plochy stavby. V případě, že se daň platí za obytný dům (H), navyšuje se daň o dvě koruny za každý metr čtvereční, který je využívaný k podnikatelské činnosti.

Základní koeficient

Velikost obce Koeficient
Do 1000 obyvatel 1
1000 až 6000 obyvatel 1,4
6000 až 10 000 obyvatel 1,6
10 000 až 25 000 obyvatel 2
25 000 až 50 000 obyvatel 2,5
Nad 50 000 obyvatel a ve Františkových Lázních, Luhačovicích, Mariánských Lázních a Poděbradech 3,5
V Praze 4,5

Základní koeficient může každá obec vyhláškou o jednu kategorii zvýšit, nebo o jednu až tři kategorie snížit. V Praze se může koeficient podle zákona zvýšit na 5. Koeficient podle velikosti obce se ovšem uplatňuje pouze u staveb a stavebních pozemků.

Kromě základního koeficientu může každá obec stanovit také další – místní – koeficient ve výši jednoho až pěti bodů – a tím vaši daňovou povinnost až zpětinásobit.

Údaje o aktuálních koeficientech platných pro konkrétní obec najdete na jejím webu nebo vývěsce. Čísla za krajská a dřívější okresní města pak v následující tabulce. Oproti loňsku se změnila hodnota základního koeficientu pouze v Jablonci nad Nisou.

Město Základní koeficient 2015 Základní koeficient 2014 Místní koeficient 2015 Místní koeficient 2014 Podnikatelský koeficient 2015 Podnikatelský koeficient 2014
Praha

5

5

1

1

1,5

1,5

Benešov 2 pro stavby (2,5 pro pozemky) 2 pro stavby (2,5 pro pozemky)

2

2

1

1

Beroun

2,5

2,5

1

1

1,5

1,5

Kladno

3,5

3,5

1

1

1

1

Kolín

2,5

2,5

2

2

1

1

Kutná Hora

2

2

2

2

1

1

Mělník

2

2

1

1

1

1

Mladá Boleslav

3,5

3,5

2

2

1,5

1,5

Nymburk

2

2

2

2

1

1

Příbram

2,5

2,5

1

1

1

1

Rakovník

2,5

2,5

1

1

1,5

1,5

Děčín

3,5

3,5

1

1

1

1

Chomutov

4,5

4,5

2

2

1,5

1,5

Litoměřice

2,5

2,5

2

2

1,5

1,5

Louny 2 (1,4 u staveb) 2 (1,4 u staveb)

2

2

1

1

Most

3,5

3,5

2

2

1

1

Teplice

4,5

4,5

1

1

1,5

1,5

Ústí nad Labem

3,5

3,5

2

2

1,5

1,5

Česká Lípa

2,5

2,5

2

2

1,5

1,5

Jablonec nad Nisou

2,5

1,6

1

1

1

1

Liberec

3,5

3,5

2

2

1

1

Semily

1,6

1,6

2

2

1,5

1,5

Hradec Králové 4,5 pro pozemky (2 pro stavby) 4,5 pro pozemky (2 pro stavby)

3

3

1,5

1,5

Jičín

2

2

1

1

1,5

1,5

Náchod

2,5

2,5

1

1

1,5

1,5

Rychnov nad Kněžnou

2,5

2,5

2

2

1,5

1,5

Trutnov

3,5

3,5

1

1

1

1

Chrudim

2

2

1

1

1

1

Pardubice 4,5 (u daně ze staveb 3,5) 4,5 (u daně ze staveb 3,5)

2

2

1,5

1,5

Svitavy

2

2

1

1

1,5

1,5

Ústí nad Orlicí

2,5

2,5

1

1

1,5

1,5

Havlíčkův Brod

2

2

2

2

1,5

1,5

Jihlava

4,5

4,5

1

1

1,5

1,5

Pelhřimov

2

2

1

1

1,5

1,5

Třebíč

2,5

2,5

1

1

1,5

1,5

Žďár nad Sázavou

2

2

1

1

1,5

1,5

Blansko

2

2

1

1

1

1

Brno

3,5

3,5

1

1

1,5

1,5

Břeclav

2,5

2,5

1

1

1,5

1,5

Hodonín

2,5

2,5

1

1

1

1

Vyškov 2,5 u pozemků (2 u staveb) 2,5 u pozemků (2 u staveb)

1

1

1,5

1,5

Znojmo

2,5

2,5

2

2

1,5

1,5

Jeseník

2

2

2

2

1

1,5

Olomouc

3,5

3,5

1

1

1,5

1,5

Prostějov

3,5

3,5

1

1

1

1

Přerov

3,5

3,5

1

1

1,5

1,5

Šumperk

2,5

2,5

1

1

1

1

Kroměříž

2,5

2,5

1

1

1

1

Uherské Hradiště

3,5

3,5

2

2

1

1

Vsetín

2,5

2,5

2

2

1

1

Zlín

4,5

4,5

1

1

1,5

1,5

Bruntál

2

2

1

1

1,5

1,5

Frýdek-Místek

3,5

3,5

2

2

1,5

1,5

Karviná

3,5

3,5

1

1

1,5

1,5

Nový Jičín

2,5

2,5

1

1

1,5

1,5

Ostrava

3,5

3,5

1

1

1,5

1,5

Opava 3,5 pro pozemky (stavby 2) 3,5 pro pozemky (stavby 2)

2

2

1

1

České Budějovice

3,5

3,5

1

1

1

1

Český Krumlov

2,5

2,5

2

2

1,5

1,5

Jindřichův Hradec

2,5

2,5

2

2

1

1

Písek

3,5

3,5

1

1

1,5

1,5

Prachatice

2,5

2,5

1

1

1,5

1,5

Strakonice

2

2

1

1

1,5

1,5

Tábor

2,5

2,5

2

2

1,5

1,5

Domažlice

2

2

1

1

1,5

1,5

Klatovy

2

2

1

1

1

1

Plzeň

4,5

4,5

1

1

1

1

Rokycany

2

2

1

1

1

1

Tachov

2

2

2

2

1

1

Cheb

2,5

2,5

2

2

1

1

Karlovy Vary

4,5

4,5

2

2

1,5

1,5

Sokolov

2,5

2,5

2

2

1

1

Zdroj: http://www.penize.cz/dan-z-nemovitosti/293762-dan-z-nemovitych-veci-2015-kdo-zaplati-vic-prehled-a-formulare

Seznam článků

 • Dlužníci v SVJ můžou ...

  Nechodí na schůze, neplatí příspěvky na správu domu a do fon

  Read More
 • Rozdíl při koupi družs...

  Družstevní byt není koupí. Je převodem členský práv a povinn

  Read More
 • Daň z nemovitých věcí...

  Na podání přiznání k dani z nemovitých věcí máte čas do konc

  Read More